Polityka prywatności firm:
Euroster sp z o.o. sp.k. i P.H.P.U. AS


Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad w oparciu o które firmy Euroster sp. z o.o. sp. k. oraz P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska - Kaczyńska jako Podmiot Prowadzący serwis euroster.com.pl (dalej serwis) realizują zadania z zakresu zapewnienia prywatności użytkowników serwisu oraz przetwarzania danych osobowych. Prywatność korzystających z funkcjonalności serwisu oraz innych osób przekazujących dane osobowe jest przedmiotem szczególnej ochrony ze strony osób tworzących serwis. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób. Dane osobowe zbierane są zasadniczo wyłącznie w celach prawidłowego korzystania z serwisu (cele techniczne), w celu rozwoju serwisu i oferowania najwyższej jego jakości oraz funkcjonalności (cele rozwojowe), w celu złożenia oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania (cel wykonania umowy), w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z serwisu (cele bezpieczeństwa), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której one dotyczą dla celów wynikających z treści zgody (np. cele marketingowe). W niektórych przypadkach Euroster sp. z o.o. sp. k. oraz P.H.P.U AS Agnieszka Szymańska - Kaczyńska zobowiązani są także i uprawnieni na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych także pomimo braku zgody. W takich sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (cel obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu administratora). Dane osobowe przetwarzane są tylko przez okres, który jest niezbędny do realizacji jednego lub kilku ww. celów.

 1. Podmiot Prowadzący podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę prywatności użytkownika jak i ochronę jego danych osobowych. W szczególności Podmiot Prowadzący stosuje w oprogramowaniu środki techniczne zabezpieczające przed dostępem do ww. informacji osób nieuprawnionych. Podmiot Prowadzący prowadzi monitoring mający na celu wykrycie i zapobieżenie ewentualnym niezgodnym z prawem działaniom zmierzającym do naruszenia prywatności użytkowników.
 2. Podejmując szereg działań zmierzających do właściwej ochrony prywatności oraz danych osobowych należy zwrócić uwagę, że działania Podmiotu Prowadzącego przyniosą pożądany skutek tylko wtedy gdy użytkownicy także we własnym zakresie podejmą niezbędne działania uniemożliwiające naruszenie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy powinni stosować hasło, które charakteryzuje się odpowiednim stopniem trudności i niepowtarzalności, a także nie powinni używać tego samego hasła do różnych serwisów internetowych, powinni okresowo zmieniać hasło, wylogować się z systemu po zakończeniu korzystania z jego funkcjonalności, stosować oprogramowanie antywirusowe, a także nie instalować oprogramowania z niesprawdzonego źródła.
 3. Serwis działa w oparciu o tzw. pliki „cookies” oraz inne podobne technologie. Powyższe oznacza, że na urządzeniu użytkownika jak i innej osoby korzystającej z stron serwisu zapisane mogą zostać pliki, oprogramowanie celem zbierania i zapisywania informacji o korzystaniu przez użytkownika bądź inną osobą z serwisu. Zbierane i zapisywane dane dotyczą IP użytkownika bądź innej osoby korzystającej ze stron serwisu. Osoby ww. nie mają obowiązku wyrażenia zgody na powyższe lecz może to oznaczać całkowite bądź częściowe ograniczenie funkcjonalności serwisu bądź poprawnego wyświetlania stron serwisu. Wyrażenie zgody na ww. działania może nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu, w tym w szczególności w przeglądarkach.
 4. Podmiot Prowadzący zbiera w sposób automatyczny i zanonimizowany następując dane użytkownika serwisu:
  1. IP użytkownika,

  2. pliki cookies,

  3. dane o aktywności użytkownika oraz urządzeniu, oraz lokalizacji.

 5. Dane o których mowa w pkt 4 zbierane przez Podmiot Prowadzący mają na celu dostosowanie rozwiązań technicznych stosowanych w serwisie do wymagań sprzętu i aplikacji użytkownika, ulepszenie oraz rozwój serwisu, a także umożliwienie prawidłowego wyświetlania serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z jego funkcjonalności, prowadzenie statystyk.
 6. Podmiot Prowadzący po uzyskaniu odpowiedniej zgody użytkownika może zbierać także dane takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, profile w portalach społecznościowych, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, numery identyfikacyjne. Tego rodzaje dane po ich udostępnieniu przez użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z osobą, której one dotyczą, przygotowania oferty, przekazania informacji technicznych i marketingowych oraz w innych celach oznaczonych w oświadczeniu zawierającym zgodę.
 7. Podmiot Prowadzący za pomocą serwisu może prowadzić także rekrutację na wolne stanowiska pracownicze, a także umożliwia złożenie podania aplikacyjnego na przyszłość. W takim przypadku Podmiot Prowadzący przetwarzać będzie dane przekazane przez użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza lub poczty elektronicznej (np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, profil w portalach społecznościowych, wizerunek).
 8. Podmiot Prowadzący przetwarza także dane osobowe w celu złożenia oferty, zawarcia umowy jak i jej wykonania. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe niezbędne do realizacji takiego celu (np. imię, nazwisko, adres, numer NIP, telefon, adres poczty elektronicznej). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. złożenie zapytania ofertowego w formie elektronicznej czy też telefonicznej, a także w biurze Podmiotu Prowadzącego lub podczas rozmowy z przedstawicielem Podmiotu Prowadzącego).
 9. Podmiot Prowadzący przetwarza dane osobowe uzyskane za pomocą serwisu na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika, a w niektórych przypadkach także na podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie przez niego do zapewnienia najwyższej jakości usług, a także bezpiecznego korzystania z serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom, a także rozwój serwisu oraz oferowanych usług.
 10. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt 6 do czasu odwołania zgody. Dane osobowe o których mowa w pkt 7 przetwarzane są przez okres prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowiska, a w przypadku złożenia podania aplikacyjnego na przyszłość przez okres trzech lat od daty przekazania danych osobowych. Dane osobowe o których mowa w pkt 8 przetwarzane są przez okres niezbędny do przygotowania oferty, zawarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa przetwarzane są przez okres niezbędny do zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb Podmiotu Prowadzącego oraz przez okres określony takimi przepisami.
 11. Dane nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 12. Administratorem danych osobowych Euroster sp. z o.o. sp. k., ul. Wierzbięcice 6/8, 61-568 Poznań oraz P.H.P.U AS Agnieszka Szymańska – Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia.
 13. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z administratorem, a także dystrybutorzy towarów i usług administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo nadto żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 15. Użytkownik (osoba, której dane osobowe są przetwarzane) który nie chce aby jego dane były w dalszym ciągu przetwarzane może na adres poczty elektronicznej: rodo@euroster.com.pl wysłać informację zawierającą żądanie zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku w możliwie najszybszym czasie dane osobowe takiego użytkownika zostaną usunięte z baz danych administratora oraz podmiotów, którym zostały one przekazane. Po ich usunięciu przetwarzane mogą być wyłącznie takie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa lub gdy powyższe jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.
 16. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu jak i związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: rodo@euroster.com.pl