Regulamin i polityka prywatności aplikacji mobilnych Euroster


Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad w oparciu o które udostępniona zostaje aplikacja mobilna EUROSTER. W niniejszym dokumencie opisany został także sposób realizacji zadań z zakresu zapewnienia prywatności użytkowników serwisu. Prywatność korzystających z funkcjonalności serwisu EUROSTER jest przedmiotem szczególnej ochrony ze strony osób tworzących serwis.

 1. Dla potrzeb niniejszej polityki jako:
  a. użytkownika rozumie się osobę, która zainstalowała aplikację mobilną Euroster oraz założyła konto (zwana dalej Użytkownikiem),
  b. podmiot odpowiedzialny i udostępniającym aplikację mobilną rozumie się EUROSTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Numer KRS: 0000821560, Numer NIP: 7831811348, Numer REGON: 385244873, ul. Wierzbięcice 6/8, 61-568 Poznań (zwana także dalej jako Euroster),
  c. aplikację rozumie się oprogramowanie instalowane na urządzenia mobilnych, służące do bezprzewodowego sterowania pracą określonych regulatorów temperatury Euroster.
 2. Euroster podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę prywatności użytkownika jak i ochronę jego danych osobowych. W szczególności Euroster stosuje w oprogramowaniu środki techniczne zabezpieczające przed dostępem do ww. informacji osób nieuprawnionych. Dodatkowo Euroster prowadzi monitoring mający na celu wykrycie i zapobieżenie ewentualnym niezgodnym z prawem działaniom zmierzającym do naruszenia prywatności użytkowników.
 3. Podejmując szereg działań zmierzających do właściwej ochrony prywatności oraz danych osobowych należy zwrócić uwagę, że działania Euroster przyniosą pożądany skutek tylko wtedy gdy użytkownicy także we własnym zakresie podejmą niezbędne działania uniemożliwiające naruszenie ich prywatności jak i ochronę ich danych osobowych. W szczególności użytkownicy nie powinni używać tego samego hasła do różnych serwisów internetowych, powinni okresowo zmieniać hasło, wylogować się z systemu po zakończeniu korzystania z jego funkcjonalności, stosować oprogramowanie antywirusowe a także nie instalować oprogramowania z niesprawdzonego źródła.
 4. Rozpoczęcie użytkowania aplikacji wymaga założenia konta użytkownika. Loginem jest podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej oraz ustalone przez użytkownika hasło.
 5. Aplikacja może do poprawnego działania wymagać dostępu do sieci Internet oraz stanu połączenia WiFi.
 6. Euroster jest także administratorem danych osobowych w zakresie przekazanym lub udostępnionymi przez użytkownika (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres IP). W celu korzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta, którego uruchomienie następuje poprzez rejestrację użytkownika z użyciem adresu poczty elektronicznej. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta oraz funkcjonalności aplikacji po dokonaniu autoryzacji konta. Autoryzacja odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej albo numer telefonu. Użytkownik dokonuje wyboru sposobu autoryzacji.
 7. Euroster nie żąda i nie wymaga podania zarówno w procesie rejestracji użytkownika jak i podczas korzystania z aplikacji innych danych osobowych. W celu minimalizacji zakresu przetwarzanych danych osobowych Euroster rekomenduje użycie do rejestracji użytkownika oraz obsługi aplikacji adresu poczty elektronicznej nie zawierającego danych osobowych takich jak imię i nazwisko. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez okres związany z korzystaniem z aplikacji. Użytkownik w każdej chwili może żądać zaprzestania danych osobowych, jednakże w takim przypadku (tj. gdy za dane osobowe uznany zostaje adres poczty elektronicznej lub numer telefonu) użytkownik utraci możliwość korzystania z aplikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Euroster tj. zapewniające infrastrukturę techniczną. Euroster dopuszcza przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego gwarantującego zapewnienie minimalnych standardów ochrony danych osobowych. Dane osobowe gromadzone będą na serwerach (cloud server) których infrastruktura zlokalizowana jest na obszarze UE. Serwery takie mogą być administrowane przez podmioty z państw trzecich. Podmioty współpracujące z Euroster lub z jego partnerami zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z art. 46 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Kopie zabezpieczeń można uzyskać kierując prośbę na adres poczty elektronicznej: rodo@euroster.com.pl
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w stosownych przypadkach ich brak może uniemożliwiać korzystanie z funkcjonalności aplikacji. Użytkownik ma prawo do żądania od Euroster dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego.
 9. Aplikacja umożliwia użytkownikowi sterowanie urządzeniem przypisanym do konta użytkownika (np. urządzenie grzewcze) przy wykorzystaniu usługi geolokalizacji. Korzystanie z funkcjonalności uruchomienia urządzenia w oparciu o lokalizację użytkownika wymaga przekazania przez urządzenie mobilne danych lokalizacyjnych pobranych automatycznie z tego urządzenia do konta użytkownika a następnie urządzenia przypisanego do tego konta. Zbieranie danych geolokalizacyjnych odbywa się wyłącznie dla celów uruchomienia urządzenia przypisanego do konta użytkownika. Funkcjonalność automatycznego uruchomienia urządzenia przypisanego do konta użytkownika aktywowana jest poprzez wyrażenie zgody przez użytkownika. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie przez użytkownika aktywacji opisanej wyżej funkcji.
 10. Korzystanie z aplikacji za pomocą strony www może oznaczać wykorzystanie tzw. technologii plików „cookies”. Powyższe oznacza, że na urządzeniu użytkownika zapisane mogą zostać pliki, oprogramowanie celem zbierania i zapisywania informacji o korzystaniu przez użytkownika bądź inną osobą z serwisu. Zbierane i zapisywane są dane dotyczą ID użytkownika bądź innej osoby korzystającej ze stron serwisu. Osoby ww. nie mają obowiązku wyrażenia zgody na powyższe lecz może to oznaczać całkowite bądź częściowe ograniczenie funkcjonalności aplikacji bądź poprawnego jej wyświetlania. Wyrażenie zgody na ww. działania może nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu w tym w szczególności w przeglądarkach. Dane zbierane w powyższym zakresie mają na celu wyłącznie ulepszenie oraz rozwój aplikacji. ID użytkownika zbierane jest w celach technicznych.
 11. Korzystanie z aplikacji mobilnej oznacza, że aplikacja będzie zapisywać login użytkownika oraz sumę kontrolną niezbędną do walidacji hasła użytkownika.
 12. Serwery wykorzystywane do poprawnego działania aplikacji oraz sterowania urządzeniami zbierają dane dotyczące loginu użytkownika, sumy kontrolnej niezbędnej do walidacji hasła użytkownika oraz parametrów zadanych przez użytkownika urządzeniu sterującemu. Serwery te mogą zbierać także dane dotyczące geolokalizacji (w zakresie opisany w pkt 8) lecz wyłącznie po aktywacji przez użytkownika funkcjonalności umożliwiającej powyższe.
 13. Usunięcie konta możliwe jest bezpośrednio w aplikacji (opcja dostępna po wylogowaniu) lub za pośrednictwem strony https://euroster.pl/usuniecie-konta-w-aplikacji.html
 14. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz działaniem aplikacji należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej euroster@eurostrer.com.pl, na numer telefonu +48 655738888.